🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بررسی زبان های نوین برنامه نویسی با میزبانی ایران اسکریپت و حضور کمپانی CTC کانادا

پروژه های Bootstrap

تیم تخصصی اجرای پروژه های بوت‌استرپ IRANSCRIPT College واحد توسعه و اجرا ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم اجرایی پروژه های بوت‌استرپ تیم عملیاتی ایران اسکریپت مشکل از 32 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه اجرای انجام پروژه های Bootstrap و یا پشتیبانی و مشاوره پروژه های مرتبط با این حوزه […]

پروژه های Vue.js

تیم تخصصی اجرای پروژه های ویو جی‌اس IRANSCRIPT College واحد توسعه و اجرا ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم اجرایی پروژه های ویو جی‌اس تیم عملیاتی ایران اسکریپت مشکل از 32 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه اجرای انجام پروژه های Vue.js و یا پشتیبانی و مشاوره پروژه های مرتبط با […]

پروژه های ری اکت

تیم تخصصی اجرای پروژه های ری اکت IRANSCRIPT College واحد توسعه و اجرا ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم اجرایی پروژه های ری اکت تیم عملیاتی ایران اسکریپت مشکل از 32 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه اجرای انجام پروژه های ری اکت و یا پشتیبانی و مشاوره پروژه های مرتبط […]

پروژه های Tailwind

تیم تخصصی اجرای پروژه های Tailwind IRANSCRIPT College واحد توسعه و اجرا ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم اجرایی پروژه های Tailwind تیم عملیاتی ایران اسکریپت مشکل از 32 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه اجرای انجام پروژه های Tailwind و یا پشتیبانی و مشاوره پروژه های مرتبط با این حوزه […]

پروژه های طراحی سایت

تیم تخصصی اجرای پروژه های طراحی سایت IRANSCRIPT College واحد توسعه و اجرا ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم اجرایی پروژه های طراحی سایت تیم عملیاتی ایران اسکریپت مشکل از 32 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه اجرای انجام پروژه های طراحی سایت و یا پشتیبانی و مشاوره پروژه های مرتبط […]

پروژه های ویندوز سرور

تیم تخصصی اجرای پروژه های ویندوز سرور IRANSCRIPT College واحد توسعه و اجرا ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم اجرایی پروژه های ویندوز سرور تیم عملیاتی ایران اسکریپت مشکل از 32 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه اجرای انجام پروژه های ویندوز سرور و یا پشتیبانی و مشاوره پروژه های مرتبط […]

پروژه های کانفیگ سرور

تیم تخصصی اجرای پروژه های کانفیگ سرور IRANSCRIPT College واحد توسعه و اجرا ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم اجرایی پروژه های کانفیگ سرور تیم عملیاتی ایران اسکریپت مشکل از 32 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه اجرای انجام پروژه های کانفیگ سرور و یا پشتیبانی و مشاوره پروژه های مرتبط […]

پروژه های امنیت سایت

تیم تخصصی اجرای پروژه های امنیت سایت IRANSCRIPT College واحد توسعه و اجرا ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم اجرایی پروژه های امنیت سایت تیم عملیاتی ایران اسکریپت مشکل از 32 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه اجرای انجام پروژه های امنیت سایت و یا پشتیبانی و مشاوره پروژه های مرتبط […]

پروژه های فایروال

تیم تخصصی اجرای پروژه های فایروال IRANSCRIPT College واحد توسعه و اجرا ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم اجرایی پروژه های فایروال تیم عملیاتی ایران اسکریپت مشکل از 32 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه اجرای انجام پروژه های فایروال و یا پشتیبانی و مشاوره پروژه های مرتبط با این حوزه […]

پروژه های زبان RHOLANG

تیم تخصصی اجرای پروژه های RHOLANG IRANSCRIPT College واحد توسعه و اجرا ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم اجرایی پروژه های RHOLANG تیم عملیاتی ایران اسکریپت مشکل از 32 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه اجرای انجام پروژه های زبان RHOLANG و یا پشتیبانی و مشاوره پروژه های مرتبط با این […]